HÌnh đại diện 146800 atula
helppppppppppp
Bởi 146800 atula - Thứ sáu, 10 Tháng sáu 2011, 09:47 AM
 
N¨ng l­ượng khi ph©n h¹ch mét h¹t nh©n 237U(92) la 200 MeV. Mét nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n dïng nhiªn liÖu urani trªn ®­îc lµm giµu ë 25%cã c«ng suÊt lµ 1200 MW hiÖu suÊt 20%. Khèi lượng nhiªn liÖu tiªu thô trong 1 n¨m (365) la