HÌnh đại diện 209972 MAI
giup mai may cau trong de t ams lan 1 vs cac ban on
Bởi 209972 MAI - Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 11:02 AM
 

Câu 17:

sóng 0,6 μm, khoảng cách từ S tới mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 là 80cm, khoảng cách giữa hai khe

là 0,6mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. O là vị trí vân trung tâm. Cho S tịnh tiến xuống

dưới theo phương song song với màn. Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S

phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng

A.

Câu 40:

trọng trường g = 9,80 m/s2 với năng lượng dao động 150 mJ. Thang máy bắt đầu chuyển động nhanh

dần đều xuống dưới với gia tốc 2,50 m/s2. Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc

con lắc có vận tốc bằng không, con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng:

A.

83,8 mJ. B. 201 mJ. C. 112 mJ. D. 141 mJ.
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc
0,2mm. B. 0,6mm. C. 0,8mm. D. 0,4mm.
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước