HÌnh đại diện 215438 hai
moi nguoi lam giup minh bai nay voi..
Bởi 215438 hai - Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 11:24 PM
 

Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu vaøo hai ñaàu cuûa moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 31,8μF thì cöôøng ñoädoøng ñieän qua cuoän daây coù bieåu thöùc: i=4căn2.cos(100pi.t + pi/6) (A). Neáu ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu noùi treân vaøo cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/pi H ï thì bieåu thöùc doøng ñieän là?

HÌnh đại diện 219894 tran manh hung
Trả lời: moi nguoi lam giup minh bai nay voi..
Bởi 219894 tran manh hung - Thứ năm, 28 Tháng sáu 2012, 12:01 AM
 

có phai dap an la u=400can2cos(100pi.t+ pi/2)