HÌnh đại diện 226039 do quoc tuan
Trả lời: giúp mình bài này với
Bởi 226039 do quoc tuan - Thứ năm, 9 Tháng tám 2012, 10:51 AM
 
Bai nay gjog 1 y nho trog 1 baj ma to toan truog chu van an soan.
Goj M(x;2x+1/x-1)
Vjet pttt taj M.
Tim giao diem cua tt vs 2 tiem can thj se tim dc A,B.
Sau do tinh IA,IB,AB.
Sd bdt cosj cho IA va IB.
AB se la 1bt chua can.trong can co the sd bdt cosj.
Chuc pan may man.
(Lam can than nhe)