HÌnh đại diện 291669 vuhaiquan_11b3
tìm cường độ dòng điện cực đại
Bởi 291669 vuhaiquan_11b3 - Thứ sáu, 15 Tháng mười một 2013, 03:37 PM
 
Bài 1: Khi bị đốt nóng, catốt của một ống tia catốt phát ra 1,8.10^16 electron mỗi giây. Khi đặt vào hai cực của ống một hiệu điện thế U=400V thì tất cả các electron phát ra sẽ đến được anôt. Biết e=1,6.10^−19C . Tìm cường độ dòng anôt cực đại .