HÌnh đại diện 95432 kid9x_kute
Trả lời: giúp minh với_help!
Bởi 95432 kid9x_kute - Thứ sáu, 2 Tháng bảy 2010, 11:47 AM
 
ca con nay na ne I= tich phan pi/4-->pi/2 cua dx/sin^6x nhanh len ban nhe sap thi dh rui nháy
I=tich phan 0-->pi/2 cua dx/ 1 +cosx+ sinx
I= 0-->pi/3 4cos2x dx/ cos x +cos3x
the thoi