HÌnh đại diện 149184 x
Diễn đàn -> Vài câu dao động đièu hoà cơ bản
Bởi 149184 x - Thứ năm, 23 Tháng sáu 2011, 08:09 PM
 
Help

Câu 1 và 2 : con lắc đơn dd tắt dần với A =10 cm. T = 2s. Sau khi dd 200 lần thì vật dừng lại ở vt cân bằng. m = 100 g. g = 10 m/s2 và Pi bình phuơng = 10.


1.Tính quãng đuờng vật đi đựoc

A. 40 m B. 20m C . 4 m D 2m

2. Tính f cản của ko khí

A. 25. 10-4 N B 2,5.10-4 C. 12.5 . 10-5 D 1.25 10-5